POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
NA ROBOTY BUDOWLANE
PROWADZONE ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI
Zadanie pn.: Budowa hali magazynowej z zapleczem socjalno-biurowym, infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu – system zaprojektuj i wybuduj.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Integralną część niniejszej SIWZ stanowią załączniki:
Załącznik Nr 1 – Oświadczenie wykonawcy o braku powiązań kapitałowych.
Załącznik Nr 2 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
Załącznik Nr 3 – Formularz ofertowy.
Załącznik Nr 4 – Wykaz wykonanych robót.
Załącznik Nr 5 – Wzór umowy.
Załącznik Nr 6 – Oświadczenie o dotyczące wykształcenia i kwalifikacji kadry.

Zatwierdzam:
Prezes Zarządu
/-/ Teresa Bocheńska

Elbląg, kwiecień 2023 r.

Zamawiający oczekuje, że Wykonawcy zapoznają się dokładnie z treścią niniejszej SIWZ. Wykonawca ponosi ryzyko niedostarczenia wszystkich wymaganych informacji i dokumentów oraz przedłożenia oferty nieodpowiadającej wymaganiom określonym przez Zamawiającego.

SIWZ – Instrukcje dla Wykonawców
Spis treści
I. Nazwa i adres Zamawiającego: 3
II. Tryb udzielenia zamówienia: 3
III. Opis przedmiotu zamówienia: 3
IV. Termin wykonania zamówienia: 6
V. Warunki udziału w postępowaniu: 6
VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia. 9
VII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami. 10
VIII. Wymagania dotyczące wadium. 11
IX. Termin związania ofertą. 11
X. Opis sposobu przygotowywania ofert. 11
XI. Miejsce i termin składania ofert. 13
XII. Opis sposobu obliczania ceny. 14
XIII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 15
XIV. Informacja o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 16
XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 17
XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach. 18
XVII. Informacja dotycząca ochrony danych osobowych (RODO). 18

Nazwa i adres Zamawiającego:

Nazwa Zamawiającego: Bank Żywności w Elblągu
NIP:  5482751348
Miejscowość 82 – 300 Elbląg
Adres: ul. Franciszka Stewczyka 7/8
mail: bzelblag@wp.pl
Godziny urzędowania: poniedziałek – piątek 8.00 – 15.00
Tryb udzielenia zamówienia:
1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z warunkami umowy z 4 grudnia 2020 r. o przyznaniu dotacji z NFOŚ i GW. Zgodnie z paragrafem 6 ust. 4 umowy przy udzielaniu zamówienia stosowane będą zasady równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości, o jakich mowa w Prawie zamówień publicznych.
2. Zamówienie współfinansowane będzie w ramach dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
3. Miejsce publikacji ogłoszenia o zamówieniu: http://www.bankzywnosci-elblag.pl/

Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest budowa hali magazynowej z zapleczem socjalno-biurowym, infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu w formule „zaprojektuj-wybuduj”.

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie sporządzić kompletną dokumentację projektową, niezbędną do uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę. Udzieli Zamawiającemu wsparcia i doradztwa na etapie uzyskiwania pozwolenia na budowę oraz wykona robotę budowlaną polegającą na budowie hali magazynowej z zapleczem socjalno-biurowym, infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu.
Inwestycja musi być zrealizowana zgodnie z wnioskiem nr 2407/2019 o dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia oraz umową o dofinansowanie, jaką Zamawiający zawarł z NFOŚ i GW.
Na wniosek Wykonawcy, Zamawiający udostępni wniosek i umowę o dofinansowanie.

Zakres robót:
 Budowa hali magazynowej o pow. użytkowej hali 500 m² , o konstrukcji stalowej, niepodpiwniczonej, standardowe instalacje wewnętrzne. z zapleczem socjalno-biurowym o pow. użytkowej ok. 120 m2, strop nad częścią biurową na obciążenie 200 kg/m², schody i barierka nad biurem .
 Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę.
 Wymiana gruntu pod halą.
 Wykonanie studni do 30 m.
 Wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej (wewnętrznej i zewnętrznej).
 Wykonanie zbiornika na deszczówkę 10 m3.
 Wykonanie instalacji elektrycznej + przyłączy.
 Wentylacja i rekuperacja.
 Ogrzewanie – pompa ciepła.
 Instalacja fotowoltaiczna 49 KW .
 Chłodnia 5 m x 5 m.
 Wykonanie placu manewrowego do 1000 m2 ze zjazdem z ulicy.
 Wykonanie ogrodzenia (ok.290 mb).
 Wykonanie trawnika w części frontowej budynku (200 m2).
 Montaż bramy przesuwnej 5 m na wjeździe .
 System alarmowy i monitoring.

Ponadto Zamawiający informuje, że w zakresie/części przedmiotu zamówienia, który ma charakter utworu w rozumieniu ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawach autorskich i parach pokrewnych ( Dz.U. z 2019 r. poz. 1231) na Zamawiającego przechodzi całość majątkowych praw autorskich do rezultatów – w tym ich elementów składowych – prac Wykonawców, którzy będą realizowali zamówienie na wszystkich polach eksploatacji potrzebnych Zamawiającemu do korzystania z rezultatów tych prac. Przenoszone majątkowe prawa autorskie nie będą w chwili ich przejścia na Zamawiającego obciążone prawami na rzecz osób trzecich, a także, że osoby uprawnione z tytułu osobistych praw autorskich nie będą wykonywać takich praw w stosunku do Zamawiającego lub jego następców prawnych.

Kody CPV
– 45213221- 8 – Roboty budowlane w zakresie budowy magazynów;
– 71200000- 0 – Usługi architektoniczne i podobne.

Miejsce realizacji:
Województwo warmińsko-mazurskie
miejscowość: Elbląg
Działka 22/16, obręb 2, Elbląg. Wjazd od ul. Kwiatkowskiego

1. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność w szczególności z dokumentacją projektową, techniczną i poleceniami Inspektora nadzoru.
2. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ.
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
5. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia na roboty budowlane. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcom.
6. Wykonawca, najpóźniej na 5 dni roboczych przed podpisaniem umowy, zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu, w formie pisemnej, harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji zamówienia.
7. Ostateczna treść harmonogramu rzeczowo-finansowego zostanie uzgodniona pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym przy udziale Przedstawiciela Zamawiającego.
8. W trakcie realizacji zamówienia harmonogram rzeczowo – finansowy może podlegać aktualizacji. Zmiana/aktualizacja harmonogramu rzeczowo – finansowego musi być dokonana w formie pisemnej i nie stanowi ona zmiany treści umowy na roboty budowlane.

Termin wykonania zamówienia:
Przedmiot zamówienia należy zrealizować w terminie od dnia udzielenia zamówienia, do dnia 30 listopada 2023r..
Zamówienie uważa się za wykonane w dacie uzyskania przez Zamawiającego prawomocnego pozwolenia na użytkowanie hali magazynowej.

Warunki udziału w postępowaniu:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie są powiązani kapitałowo z Zamawiającym.
W celu uniknięcia konfliktu interesów, mimo, że przedmiotowej procedury udzielenia zamówienia publicznego nie stosuje się wprost Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020, to Zamawiający wymaga, aby między Wykonawcami ubiegającymi się o udzielenie zamówienia, a Zamawiającym nie wstępowały powiązania kapitałowe i osobowe.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na: a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO, c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. W przypadku, gdy właściwa instytucja będąca stroną umowy stwierdzi udzielenie zamówienia podmiotowi powiązanemu w sposób inny, niż wskazane w lit. a-d, jest zobowiązana przed wezwaniem do zwrotu środków wykazać istnienie naruszenia zasady konkurencyjności poprzez istniejące powiązanie.
2) nie podlegają wykluczeniu z postępowania. Z postępowania wyklucza się wykonawcę :
a) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1508 oraz z 2018 r. poz. 149, 398, 1544 i 1629) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 2344 oraz z 2018 r. poz. 398, 685, 1544, 1629 i 2491);
b) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

2. Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie.
2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie.
3) zdolności technicznej lub zawodowej – Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:

3).1). w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia przedmiotowego postępowania, lub w okresie prowadzenia działalności – jeżeli jest krótszy- wykonał należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył co najmniej dwa zamówienia, z który każde obejmowało wykonanie roboty budowlanej, a minimum jedna z nich musiała być w formule „zaprojektuj i wybuduj”, polegających na budowie obiektów budowlanych o kubaturze nie mniejszej niż 5000 m³ każdy (o konstrukcji stalowej, wyposażonej w instalacje p.poż, elektryczne i sanitarne).
Za wykonane roboty budowlane Zamawiający uważa roboty, w których przedmiotowy obiekt budowlany stanowi całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, dla których wystawiono Protokół Odbioru Końcowego i Pozwolenie na Użytkowanie.
W celu potwierdzenia tego warunku Zamawiający żąda załączenia do formularza wykazu robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania oraz przynajmniej dwóch referencji lub innych dokumentów wystawionych przez podmiot, na rzecz którego roboty były wykonywane, potwierdzające należyte ich wykonanie.
3).2) Dysponuje ( skieruje) do realizacji niniejszego zamówienia co najmniej następujące osoby:
– kierownik budowy: osoba posiadająca następujące kwalifikacje: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej ) ; doświadczenie w kierowaniu minimum dwiema budowami o zakresie co najmniej tożsamym z zakresem aktualnego postępowania (w rozumieniu art. 3 pkt 6 ustawy Prawo budowlane) obiektu budowlanego o kubaturze nie mniejszej niż 5000 m³ każdy.

– kierownik robót sanitarnych osoba posiadająca następujące kwalifikacje: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
– kierownik robót elektrycznych osoba posiadająca następujące kwalifikacje: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej elektrycznych i elektroenergetycznych.

W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, Wykonawca składa następujące dokumenty:
– wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowania robotami budowlanymi wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień i doświadczenia.

3. Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w rozdziale VI niniejszej SIWZ zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”. Z treści dokumentów musi jednoznacznie wynikać, że w/w warunki Wykonawca spełnił. Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji tych dokumentów.
4. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
5. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienia. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki żaden z nich nie może być powiązany kapitałowo z Zamawiającym.
6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu lub do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.
1. Do oferty Wykonawca załącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenia i dokumenty:
– o braku powiązań kapitałowych – Załącznik Nr 1,
– zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
– zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
– odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie Rozdziału IV, pkt. 1 ppkt. 2) niniejszej SIWZ.
2. Wykonawca zobowiązany jest załączyć do ofert dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu:
a) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty; Wykaz należy przygotować zgodnie ze wzorem określonym w Załączniku nr 4 do niniejszej SIWZ. W przypadku składania oferty wspólnej Wykonawcy składają zgodnie z wyborem jeden wspólny wykaz lub oddzielne wykazy.
b) Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia wraz z informacją na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych tych osób lub kadry kierowniczej Wykonawcy; Oświadczenie należy przygotować zgodnie ze wzorem określonym w Załączniku nr 6 do niniejszej SIWZ. W przypadku składania oferty wspólnej Wykonawcy składają zgodnie z wyborem jedno wspólne oświadczenie lub oddzielne oświadczenia.
Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.
Dane kontaktowe:
W sprawie przedmiotowego postępowania należy kontaktować się z Prezesem Zarządu Panią Teresą Bocheńską
Adres: Bank Żywności w Elblągu, ul. Franciszka Stefczyka 7/8, 82 – 300 Elbląg
Tel: 697 426 296
Adres poczty elektronicznej: bzelblag@wp.pl
1. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę pisemnie winny być składane na adres jak wyżej.
2. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę drogą elektroniczną winny być kierowane na adres: bzelblag@wp.pl
3. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazane w formie elektronicznej wymagają na żądanie każdej ze stron, niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania.
4. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się zgodnie z wyborem Zamawiającego za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
5. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.
6. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może zmienić treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zmiana może nastąpić w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany, informacja o tym zostanie zamieszczona na stronie http://www.bankzywnosci-elblag.pl/. Jeżeli w wyniku zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia niezbędny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców za pośrednictwem strony internetowej.
7. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenia Zamawiającego.
8. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców.
9. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest: Pani Teresa Bocheńska – email: bzelblag@wp.pl.

Wymagania dotyczące wadium.
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
Termin związania ofertą.
Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert
Opis sposobu przygotowywania ofert.
1. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:
1) Wypełniony Formularz Ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ.
2) Oświadczenia zgodnie z treścią Załącznika Nr 1;
3) Dokument, z którego wynika upoważnienie do reprezentowania Wykonawcy; jeżeli ofertę podpisuje pełnomocnik – dokument pełnomocnictwa oraz dokument, z którego wynika uprawnienie dla osoby udzielającej pełnomocnictwa, do dokonania takiej czynności, chyba, że takie umocowanie wynika z dokumentów ogólnie dostępnych w bazach CEiDG lub KRS. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – pełnomocnictwo rodzajowe do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. Zamawiający zaleca wykorzystanie formularzy stanowiących integralną część niniejszej SIWZ. Dopuszcza się złożenie w ofercie formularzy opracowanych przez Wykonawcę, pod warunkiem jednak, że ich treść będzie odpowiadać wymaganiom Zamawiającego określonym w niniejszej SIWZ.
3. Oferta musi być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę(y) upoważnioną(e) do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.
4. Pełnomocnictwo musi być przedstawione w formie oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii.
5. W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.
6. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
7. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, zawierającą jedną, jednoznacznie opisaną propozycję. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.
8. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
9. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
10. Zaleca się, aby każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami i parafowana przez osobę(y) podpisującą(e) ofertę lub osobę(y) upoważnioną(e) do jej podpisania, a cała oferta wraz z załącznikami była w trwały sposób ze sobą połączona (np. zbindowana, zszyta uniemożliwiając jej samoistną dekompletację) oraz zawierała spis treści.
11. Poprawki lub zmiany (również przy użyciu korektora) w ofercie, powinny być parafowane własnoręcznie przez osobę(y) podpisującą(e) ofertę lub osobę(y) upoważnioną(e) do jej podpisania.
12. Ofertę należy złożyć w formie papierowej w siedzibie zamawiającego – 82 – 300 Elbląg, ul. Franciszka Stefczyka 7/8.
13. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „NIE UDOSTĘPNIAĆ – TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego postępowania będą jawne bez zastrzeżeń.
14. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA”. Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną załączone do oferty.
15. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami. Koperty ofert wycofywanych nie będą otwierane.
Miejsce i termin składania ofert.
Ofertę należy złożyć w formie papierowej w siedzibie Banku Żywności w Elblągu, pod adresem: 82-300 Elbląg, ul Stefczyka 7-8.
w terminie do 29 kwietnia 2023r.

Opis sposobu obliczania ceny.
1. Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w Formularzu Ofertowym sporządzonym wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ ceny ryczałtowej za realizację przedmiotu zamówienia.
2. Łączna cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz wzorem umowy określonym w niniejszej SIWZ.
3. Zamawiający przewiduje możliwość zmian ceny ofertowej brutto w sytuacjach wymienionych w umowie.
4. Ceny muszą być podane i wyliczone w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (zasada zaokrąglenia – poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w górę).
5. Podana w ofercie cena jest ceną ryczałtową i musi być wyrażona w PLN. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.
6. Cena ofertowa winna uwzględniać wszystkie koszty związane z uzyskaniem przez Wykonawcę przychodu z tytułu niniejszego zamówienia, koszty usług wykonania dokumentacji technicznej, koszty pozwoleń, koszty robót przygotowawczych, koszty utrzymania porządku w trakcie realizacji robót, koszt zorganizowania placu budowy, wszelkie opłaty, narzuty, podatki, cła itp., wykonanie dokumentacji powykonawczej, wykonanie niezbędnych prób, badań, uzgodnień, nadzorów, sprawdzeń, opinii, odbiorów itp., ubezpieczenie budowy, koszty gwarancji jakości, wszelkie inne koszty
7. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały we wzorze umowy stanowiącej załącznik do niniejszej SIWZ.
8. Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. W takim przypadku Wykonawca, składając ofertę, jest zobligowany poinformować Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru, których dostawa będzie prowadzić do jego powstania oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. Brak pisemnej informacji w ofercie o powstaniu u Zamawiającego obowiązku podatkowego, traktuje się jako brak takiego obowiązku.
Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.
1. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach:
a) Łączna cena ofertowa brutto – C,
b) Okres gwarancji jakości – G
2. Powyższym kryteriom Zamawiający przypisał następujące znaczenie:
3.
Kryterium
Waga [%]
Maksymalna liczba punktów
Sposób oceny
Łączna cena ofertowa brutto – C
90 %
90

Cena ofertowa brutto najtańszej oferty/ Cena ofertowa brutto oferty badanej x 100 x 80%
Okres gwarancji jakości – G
10 %
10
Minimalny okres gwarancji jakości to 36 miesięcy (3 lat).
Okres gwarancji jakości należy podać w ofercie w pełnych latach. Wszelkie inne wartości nie będą zaokrąglane, co oznacza, że do obliczeń punktów w kryterium „Okres gwarancji jakości” brana będzie tylko i wyłącznie liczba pełnych lat. W przypadku braku jednoznacznego wskazania, że wpisana w ofercie liczba dotyczy lat – Wykonawca otrzyma 0 punktów.
Oferta Wykonawcy, który zaproponuje 3 letni okres gwarancji jakości otrzyma w kryterium G – 0 punktów.
Oferta Wykonawcy, który zaproponuje 4 letni okres gwarancji jakości otrzyma w kryterium G – 5 punktów.
Oferta Wykonawcy, który zaproponuje 5 letni lub dłuższy okres gwarancji otrzyma w kryterium G – 10 punktów.

Maksymalnie w kryterium G oferta może otrzymać 10 pkt.
RAZEM
100 %
100
———————————-
4. Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg poniższego wzoru:
L = C + G
gdzie:
L – całkowita liczba punktów
C – punkty przyznane w kryterium „Łączna cena ofertowa brutto”
G – punkty przyznane w kryterium „Okres gwarancji jakości”

5. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.
6. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w SIWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.
7. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert przedstawiać będą taką samą liczbę punktów, Zamawiający spośród tych ofert dokona wyboru oferty z niższą ceną
Informacja o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
1. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.
2. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna określać strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji, rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia.
3. Zawarcie umowy nastąpi wg wzoru Zamawiającego.
4. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej. O miejscu i dokładnym terminie zawarcia umowy Zamawiający powiadomi niezwłocznie Wykonawcę, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą.
5. Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegają negocjacjom.
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach.
1. Wzory umów zawarte są w Załącznikach nr 5 do niniejszej SIWZ – Wzór Umowy.
2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy będzie tożsamy z jego
zobowiązaniem zawartym w ofercie złożonej w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia.
3. Zmiany umowy wymagać będą zachowania formy pisemnej, pod rygorem nieważności i dopuszczalne będą w warunkach określonych we wzorze umowy, stanowiącym załącznik do niniejszej SIWZ.

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych (RODO).
W przypadku przekazania wraz z Ofertą danych osobowych osób fizycznych, Zamawiający informuje osoby, których przedmiotowe dane osobowe dotyczą, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, że:
1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Bank Żywności w Elblągu z siedzibą w Elblągu przy ul. Stefczyka 7-8. Z Administratorem można skontaktować się pod adresem e-mail bzelblag@wp.pl.
2. Twoje dane osobowe przetwarzane są w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora:
a) w celu wykonania umowy,
b) w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przez roszczeniami związanymi z wykonywana umową.
3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i wykonywania umowy.
4. Twoje dane osobowe będą udostępniane tylko instytucjom upoważnionym z mocy prawa. W razie konieczności Twoje dane osobowe mogą być udostępniane lub powierzane osobom współpracującym z Administratorem przy realizacji zadania objętego umową, na podstawie pisemnych umów.
5.Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy.
6. Przysługuje Ci prawo do dostępu do treści Twoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo żądania ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego ich przetwarzania. Masz prawo wnieść skargę na Administratora w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

ZAŁĄCZNIKI

Załącznik nr 2
…………………………….
Nazwa, adres lub pieczęć Wykonawcy

Oświadczenie wykonawcy
o braku powiązań kapitałowych
DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Budowa hali magazynowej z zapleczem socjalno-biurowym, infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu – system zaprojektuj i wybuduj składam niniejsze oświadczenie:

Działając w imieniu Wykonawcy, tj. __________________________________, oświadczam, że między Wykonawcą, a Zamawiającym nie zachodzą powiązania kapitałowe, o jakich mowa w Rozdziale IV SIWZ dla przedmiotowego zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy,
w przypadku oferty wspólnej – podpis pełnomocnika wykonawców)

______________________
Załącznik nr 3

……………………………
Nazwa, adres lub pieczęć Wykonawcy

Oświadczenie wykonawcy
DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Budowa hali magazynowej z zapleczem socjalno-biurowym, infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu – system zaprojektuj i wybuduj, składam niniejsze oświadczenie:

Działając w imieniu Wykonawcy, tj. __________________________________, oświadczam, że spełniam warunki udziału w przedmiotowym postępowaniu, o jakich mowa w Rozdziale IV pkt. 2 SIWZ i nie podlegam wykluczeniu z udziału w stepowaniu na podstawie przesłanek, o jakich mowa w Rozdziale IV, pkt. 1 ppkt. 2) SIWZ .

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy,
w przypadku oferty wspólnej – podpis pełnomocnika wykonawców)

Załącznik nr 4
FORMULARZ OFERTOWY
Zamówienie współfinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

………………………………
Nazwa, adres lub pieczęć Wykonawcy

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym
wykonanie zadania pn.: Budowa hali magazynowej z zapleczem socjalno-biurowym, infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu – system zaprojektuj i wybuduj.
I Oświadczam/oświadczamy, że zapoznałem/zapoznaliśmy się z warunkami zamówienia i zdobyłem/zdobyliśmy niezbędną wiedzę do prawidłowego sporządzenia oferty oraz że zrealizuję/zrealizujemy zamówienie w terminie określonym w SIWZ.

1. Cena ofertowa
Oferuję/oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę ofertową:
…… zł netto + __% VAT = ……………. zł brutto (słownie…………………………………. zł brutto).
Powyższa cena ofertowa obliczona została jako cena ryczałtowa.

2. Okres gwarancji jakości*
Oferuję/oferujemy okres gwarancji ___________ miesięcy od dnia podpisania

II Oświadczam/Oświadczamy, że uważamy się za związanych ofertą w okresie 30 dni od dnia, w jakim upływa termin składania ofert.
III Akceptuję/Akceptujemy wzór umowy, jaka zostanie zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania.
IV Niżej wskazane dokumenty/ich część stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i zastrzegam/zastrzegamy, że nie mogą być one udostępniane (proszę podać stronę, na której znajdują się wymienione dokumenty. Wskazane dokumenty warto spiąć w oddzielny komplet):……………………………………………………………………………………… .
V Oświadczam/Oświadczamy, że nasz sposób reprezentacji dla potrzeb niniejszego zamówienia jest następujący _____________________________________________ . (W przypadku reprezentacji wynikającej z pełnomocnictwa, do oferty prosimy załączyć pełnomocnictwo)

VI Jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, prosimy o wskazanie nazwy towaru, którego dostawa będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego oraz jego wartości bez kwoty podatku: …………………………………………………………………………….
Prosimy nie uzupełniać w przypadku standardowego rozliczania podatku VAT!

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………
(podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy,
w przypadku oferty wspólnej – podpis pełnomocnika wykonawców)

*Uzupełnić
**Niewłaściwe skreślić
*** Zaznaczyć w odpowiednim miejscu
**** Informacje posłużą ustaleniu podstaw do ewentualnej zmianie wynagrodzenia, o jakiej mowa w projekcie umowy.
_________________________________________________________________________________________________
Załącznik nr 5

………………………………………..
Nazwa, adres lub pieczęć Wykonawcy

Załącznik sporządzony na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Budowa hali magazynowej z zapleczem socjalno-biurowym, infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu – system zaprojektuj i wybuduj

Wykaz robót budowlanych (tabela)
1.L.p.
2.Rodzaj roboty i nazwa inwestycji
3.Wartość netto/brutto roboty
4.Data wykonania roboty
5.Miejsce wykonania roboty
6.Podmiot na rzecz, którego roboty zostały wykonane
7.Nazwa dowodu określającego czy roboty zostały wykonane należyci w szczególności z informacją o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone*

________________________________________________________
Załącznik nr 6 – WZÓR UMOWY

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE Nr ……
zwana dalej „Umową”, zawarta w dniu …………………….. 2021 r., w miejscowości _____________

pomiędzy
Nazwa Zamawiającego: Bank Żywności w Elblągu
NIP:  5482751348
Miejscowość 82 – 300 Elbląg
Adres: ul. Franciszka Stefczyka 7/8

reprezentowanym przez: Prezesa Zarządu Panią Teresę Bocheńską

zwaną dalej Zamawiającym

a
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………,

Zwanym (zwaną) dalej Wykonawcą.

Niniejsza umowa dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: Budowa hali magazynowej z zapleczem socjalno-biurowym, infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu – system zaprojektuj i wybuduj
Zamówienie będące przedmiotem niniejszej umowy współfinansowane jest ze Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
§ 1
Przedmiot umowy i Oświadczenia Stron

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.: Budowa hali magazynowej z zapleczem socjalno-biurowym, infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu – system zaprojektuj i wybuduj, zgodnie z wymaganiami określonymi w załącznikach do niniejszej Umowy, stanowiących jej integralną część, a w szczególności, w:
1) SIWZ, stanowiącym Załącznik nr 1 do Umowy,
2) Ofercie złożonej przez Wykonawcę, stanowiącej Załącznik nr 2 do Umowy,
3) Umowy o dofinansowanie zadania.
2. Wykonawca oświadcza, iż posiada wszelkie wymagane przepisami prawa uprawnienia umiejętności, wiedzę, doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i wykwalifikowanymi osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu Umowy.
3. Zamawiający oświadcza, że jest właścicielem i dysponentem terenów, na których zrealizowany zostanie przedmiot Umowy.
4. Wykonawca oświadcza ponadto, że:
1) zapoznał się szczegółowo z treścią Umowy i załączników, uznając ww. dokumenty za wystarczające do realizacji przedmiotu Umowy, w stopniu w jakim jest to możliwe do stwierdzenia na dzień zawarcia Umowy,
2) dokonał wizji lokalnej miejsc istotnych z punktu widzenia realizacji przedmiotu Umowy, znany jest mu ich stan i na dzień zawarcia Umowy nie wnosi w tym zakresie żadnych uwag, które mogłyby mieć wpływ na zakres uzgodnionych w Umowie robót lub na ich lokalizację,
3) dokonał szczegółowej kalkulacji rozmiarów i kosztów związanych z realizacją przedmiotu Umowy oraz jest mu wiadomym, że określone w Umowie wynagrodzenie ryczałtowe nie ulegnie zmianie nawet wtedy, gdy w chwili zawarcia Umowy nie można było przewidzieć rozmiarów i kosztów prac.
§ 2
Obowiązki Zamawiającego i Wykonawcy

1. Do obowiązków Zamawiającego należy w szczególności:
1) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy wraz z decyzją o warunkach zabudowy.
2) Zapewnienie na swój koszt nadzoru inwestorskiego.
3) Odbiór przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z jej postanowieniami zawartymi w § 9 Umowy.
4) Terminowa zapłata wynagrodzenia określonego w § 7 Umowy.
5) Wskazanie Wykonawcy miejsca poboru wody i prądu.
2. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:
1) Prawidłowa realizacja i terminowe oddanie przedmiotu niniejszej umowy.
2) Sporządzenie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę.
3) Przejęcie od Zamawiającego placu budowy wraz z niezbędną do realizacji przedmiotu Umowy dokumentacją, w terminie, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 Umowy.
4) Wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z Umową, zasadami współczesnej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi w tym zakresie przepisami, polskimi normami, przyjętymi zwyczajami, wpisami do dziennika budowy, a także uwagami i poleceniami upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego oraz do oddania przedmiotu niniejszej umowy Zamawiającemu w terminie w niej uzgodnionym.
5) Zapewnienie, aby osoby wykonujące przedmiot umowy posiadały wymagane prawem uprawnienia i kwalifikacje zawodowe niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy.
6) Ustanowienie kierownika budowy oraz realizacja przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r., poz. 1202, tj. z późn. zm.) w zakresie dotyczącym wykonywania obowiązków kierownika budowy. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia Zamawiającego o każdej zmianie kierownika budowy w trakcie realizacji przedmiotu umowy, do akceptacji Zamawiającego, co najmniej na trzy dni przed planowaną zmianą. Do powiadomienia należy załączyć dotyczące tej nowej osoby oświadczenie na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych wykonawcy lub kadry kierowniczej wykonawcy. Oświadczenie należy przygotować zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 7 do SIWZ. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o akceptacji albo braku akceptacji zaproponowanej zmiany kierownika budowy/kierownika robót w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji o osobie mającej objąć funkcję kierownika. Zamawiający ma prawo nie zaakceptować zmiany kierownika budowy w przypadku, gdy osoba, która ma przejąć pełnienie obowiązków kierownika budowy nie posiada wymaganych przepisami kwalifikacji. W przypadku braku akceptacji zmiany osoby kierownika budowy/kierownika robót przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany będzie do zaproponowania innej osoby do pełnienia tej funkcji. Wykonawca zapewni, że kierownik budowy będzie uczestniczył we wszystkich odbiorach realizowanych podczas inwestycji, a także w odbiorach służb, innych instytucji, aż do uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Wykonawca zapewni, że kierownik budowy i kierownicy robót będą posiadali wszelkie uprawnienia budowlane do kierowania robotami zgodnie z przepisami, w szczególności Ustawy z dnia z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2018 r., poz. 1202, tj. z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278). Dopuszcza się uprawnienia równoważne do powyższych wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa. W przypadku obywateli państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej muszą oni spełniać wymogi określone w art. 12a ustawy Prawo budowlane, z których wynika, że samodzielne funkcje techniczne w budownictwie mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.
7) Ochrona i zabezpieczenie placu budowy oraz prowadzenie robót zgodnie z przepisami BHP oraz ppoż. i ochrony środowiska.
8) Opracowanie, w porozumieniu z Inwestorem, czasowej organizacji ruchu (jeżeli dotyczy).
9) Dostarczenie dokumentów potwierdzających dopuszczenie do stosowania zastosowanych wyrobów budowlanych i urządzeń, gwarancji, instrukcji i dokumentacji techniczno – ruchowych, protokołów z badań i sprawdzeń przeprowadzonych w związku z realizacją przedmiotu niniejszej umowy.
10) Opracowanie planu BIOZ przed terminem rozpoczęcia robót budowlanych.
11) Usuwanie wszelkich usterek stwierdzonych podczas przeprowadzanych odbiorów zgodnie
z postanowieniami § 8 niniejszej umowy, w terminach technicznie i organizacyjnie uzasadnionych.
12) Zapewnienie na własny koszt pełnej obsługi geodezyjnej w zakresie wytyczenia, pomiarów
i wykonania geodezyjnej dokumentacji powykonawczej ( jeśli będzie potrzebna).
13) Przygotowanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej wykonanych robót.
14) Zabezpieczenie instalacji i urządzeń na terenie budowy i w jej bezpośrednim otoczeniu przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót, stanowiących przedmiot niniejszej umowy. Wykonawca zaznajomi się z umiejscowieniem wszystkich istniejących instalacji przed rozpoczęciem jakichkolwiek wykopów lub innych prac mogących uszkodzić istniejące instalacje. Wykonawca nie będzie ponosił odpowiedzialności jedynie za uszkodzenie instalacji, o których przy zachowaniu należytej staranności nie mógł wiedzieć (np. niezinwentaryzowanych sieci, instalacji nieuwzględnionych w dokumentacji przekazanej przez Zamawiającego itp.).
15) Zapewnienie bezpiecznego korzystania z terenu przylegającego do placu budowy.
16) Dbanie o porządek na placu budowy oraz utrzymywanie budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych.
17) Zorganizowanie zaplecza i zagospodarowania placu budowy na własny koszt, a w szczególności przygotowanie: składowisk, magazynów, pomieszczeń dla pracowników i inspektorów nadzoru, ogrodzeń itp.
18) Pokrycie kosztów związanych ze zużyciem mediów, w szczególności wody i prądu podczas realizacji przedmiotowej umowy oraz pokrycie kosztów związanych z opomiarowaniem.
19) Po zakończeniu i przekazaniu robót – uporządkowanie terenu budowy, zaplecza budowy będącego jego własnością, jak również terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę.
20) Kompletowanie w trakcie realizacji robót stanowiących przedmiot niniejszej umowy wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru końcowego kompletu protokołów niezbędnych przy odbiorze.
21) Usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzór inwestorski w trakcie trwania robót w wyznaczonym przez inspektora nadzoru terminie, nie krótszym jednak niż termin technicznie uzasadniony konieczny do ich usunięcia.
22) Wstrzymanie robót w przypadku stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia oraz bezzwłocznego zawiadomienia o tym fakcie Zamawiającego.
23) Niezwłoczne zawiadamianie Zamawiającego o każdej przeszkodzie w realizacji Umowy mogącej powodować opóźnienie w terminie realizacji Umowy, przy czym wszelkie takie przeszkody winny zostać przez Wykonawcę udokumentowane, w szczególności odpowiednim wpisem w dzienniku budowy określającym datę, charakter i czas trwania przeszkody.
24) Posiadanie dokumentu lub dokumentów potwierdzających, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem Umowy na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 1.000.000,00 (słownie: jeden milion i 00/100) zł przez cały okres realizacji Umowy. Na każde żądanie Zamawiającego w terminie określonym w tym żądaniu Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu kopię dokumentu lub dokumentów wraz z dowodem zapłaty za powyższe ubezpieczenie. Stwierdzenie braku posiadania ważnego ubezpieczenia lub niezłożenie przez Wykonawcę kopii dokumentu lub dokumentów wraz z dowodem zapłaty za powyższe ubezpieczenie, o czym mowa w zd. 2 skutkować może odstąpieniem od Umowy.
3.Wykonawca zobowiązuje się także do:
1) Przedkładania na każde żądanie Zamawiającego dokumentów, materiałów i informacji potrzebnych do oceny prawidłowości wykonania umowy;
2) Użycia do wykonania umowy własnych materiałów posiadających świadectwa jakości, atesty, certyfikaty wymagane prawem (w tym w zakresie BHP), odpowiadających Polskim Normom oraz wymogom dla wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, które Wykonawca przedłoży do wniosku o dokonanie odbioru końcowego. Co najmniej na 3 dni przed zastosowaniem materiałów i urządzeń przeznaczonych do wbudowania należy zaakceptować je u Inspektora nadzoru składając mu odpowiednie zatwierdzenia materiałów wraz z dokumentami dopuszczającymi je do użycia w budownictwie.
4. Wykonawca oświadcza, że jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo wszelkich działań osób
w miejscu realizacji umowy, a także, że przedmiot umowy wykona przy zachowaniu najwyższej staranności.
5. Od daty przejęcia placu budowy do daty protokolarnego odbioru końcowego przedmiotu umowy Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe na tym terenie na skutek działań i zaniechań własnych, działań i zaniechań pracowników, osób lub podmiotów, którymi się posługuje (podwykonawców) lub pracy maszyn i urządzeń własnych lub Podwykonawców.
6. Wykonawca przejmuje wszelkie odpady powstałe w trakcie prowadzonych prac i zobowiązuje się do postępowania z nimi zgodnie z obowiązującą w danym czasie ustawą o odpadach. Wykonawca przechowa dowody postępowania z nimi i okaże je na żądanie Zamawiającego.”

§ 3
Przedstawiciele stron

1. Przedstawicielem Zamawiającego na budowie będzie osoba upoważniona przez Zarząd Banku Żywności w Elblągu. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o osobie powołanej do pełnienia funkcji Przedstawiciela oraz o danych do kontaktu z nią przy protokolarnym przekazaniu placu budowy. Przedstawiciel Zamawiającego ma prawo wydawać polecenia związane z jakością i ilością robót, które są niezbędne dla prawidłowego wykonania niniejszej umowy, przy czym nie ma prawa modyfikować postanowień niniejszej umowy ani ustalać prac zamiennych lub dodatkowych.
2. Zamawiający poinformuje Wykonawcę na piśmie o każdej zmianie osoby pełniącej funkcję Przedstawiciela Zamawiającego w terminie 3 dni po dokonaniu tej zmiany.
3. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić osobom upoważnionym przez Zamawiającego wstęp na teren budowy oraz do wszystkich miejsc, gdzie wykonywane są roboty budowlane lub gdzie przewidywane jest ich wykonywanie, a które są związane z wykonaniem przedmiotu niniejszej umowy.
4. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie będzie kierownik budowy.

§ 4
Terminy realizacji przedmiotu umowy

1. Strony ustalają następujące terminy realizacji robót:
1) Termin przekazania placu budowy wraz dziennikiem budowy i kompletem zatwierdzonej dokumentacji nastąpi w terminie 7 dni od dnia ____.
2) Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszelkie zobowiązania wynikające z Umowy do dnia ……………….
3) Zamówienie uważa się za wykonane w dacie uzyskania pozwolenia na użytkowanie. .
4) W przypadku wystąpienia robót zanikających lub ulegających zakryciu Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru tych robót oraz dokona wpisu w dzienniku budowy. Inspektor nadzoru przystąpi do czynności odbioru tych robót nie później niż w ciągu 3 dni od dnia zgłoszenia gotowości do odbioru spełniającego wymogi, o których mowa w ust. 4. W przypadku braku zgłoszenia do odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu Wykonawca zobowiązany będzie odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywróci roboty do stanu poprzedniego na własny koszt.
2. Szczegółowe terminy realizacji robót określa harmonogram rzeczowo – finansowy robót, stanowiący Załącznik nr 1 do Umowy.
3. Harmonogram, o jakim mowa w ust. 2 może być aktualizowany. Aktualizacja harmonogramu rzeczowo – finansowego musi być dokonana w formie pisemnej. Wykonawca w sytuacji konieczności zaktualizowania harmonogramu przedkłada jego projekt inspektorowi nadzoru, który w terminie 5 dni od dnia otrzymania projektu harmonogramu ma prawo wnieść uwagi. Każdorazowo aktualizacja harmonogramu wymaga zgody zamawiającego poprzedzonej akceptacją przez inspektora nadzoru.
4. Wraz ze zgłoszeniem do odbioru Wykonawca przekaże Zamawiającemu następujące dokumenty:
1) Protokoły techniczne odbioru, wyniki przeprowadzonych badań, pomiarów, prób;
2) Niezbędne świadectwa kontroli jakości, atesty, deklaracje i certyfikaty zgodności i inne dokumenty potwierdzające, że użyte do realizacji niniejszej umowy materiały i wbudowane wyroby są zgodne ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót oraz przepisami Prawa budowlanego – opisane i podpisane przez kierownika budowy oraz inspektora nadzoru;
3) Oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania robót z zatwierdzonym projektem budowlanym oraz obowiązującymi przepisami i normami.
5. Ponadto, wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu:
1) pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji przedmiotu Umowy, operaty geodezyjne ( jeśli będą wymagane przepisami prawa) oraz pozostałą dokumentację budowy;
2) wielobranżowy projekt powykonawczy, o ile nie był on już wcześniej przedmiotem odbioru dokonanego przez Zamawiającego,
3) instrukcje eksploatacji urządzeń i instalacji energetycznych, w języku polskim oraz karty gwarancyjne,
4) wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawcę sprawdzeń i badań, a w szczególności protokoły odbioru robót branżowych objętych Umową,
5) oświadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także – w razie korzystania – drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu,
6) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą ( jeżeli będzie wymagana przepisami prawa),
7) dokumenty potwierdzające, że odpadami gospodarował podmiot uprawniony do tego na mocy ustawy obowiązującej ustawy o odpadach,
8) pozostałą dokumentację.

§ 5
Zmiany umowy

1.Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień zawartych w umowie w następującym zakresie:
1) Zmiany terminu zakończenia przedmiotu niniejszej umowy w przypadku:
a) Nieprzekazania w terminie wynikającym z § 4 ust. 1 pkt. 1 placu budowy;
b) Działań siły wyższej, za które uważa się zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym, występujące po zawarciu niniejszej umowy, a których strony nie były w stanie przewidzieć w momencie jej zawierania i których zaistnienie lub skutki uniemożliwiają wykonanie niniejszej umowy zgodnie z jej treścią. Do działań siły wyższej strony zaliczają w szczególności: wojnę, działania wojenne, powódź, pożar, który nie powstał z winy Wykonawcy, epidemie, strajki, z wyjątkiem strajków w zakładach Wykonawcy. Strona powołująca się na stan siły wyższej jest zobowiązana do niezwłocznego pisemnego powiadomienia drugiej strony, a następnie do udokumentowania zaistnienia tego stanu. Po ustąpieniu przeszkód w realizacji niniejszej umowy, spowodowanych zaistnieniem siły wyższej, Wykonawca zobowiązany jest dołożyć wszelkich starań by nadrobić zaległości powstałe w wyniku nieprzewidzianych zdarzeń. O ile stan siły wyższej trwa dłużej niż trzy miesiące, każda ze stron ma prawo do odstąpienia od dalszej realizacji niniejszej umowy bez kar i odszkodowań z tego tytułu. Roszczenia powstałe przed zaistnieniem siły wyższej zostaną rozliczone pomiędzy stronami na dzień zaistnienia siły wyższej;
c) Wystąpienia odmiennych od przyjętych przez strony przy zawieraniu Umowy warunków terenowych związanych z istnieniem niezinwentaryzowanych podziemnych sieci, instalacji, urządzeń lub obiektów budowlanych skutkujących niemożnością zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych lub materiałowych;
d) Wystąpienia odmiennych od przyjętych przez strony przy zawieraniu Umowy warunków geologicznych (kategoria gruntu, kurzawka, głazy narzutowe, itp.) lub warunków archeologicznych związanych z koniecznością prowadzenia badań archeologicznych, skutkujących niemożnością zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych.
e) konieczności wykonania zamówienia dodatkowego, którego realizacja ma wpływ na termin wykonania umowy;
f) konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej.
2) Zmiany sposobu wykonania zobowiązania Wykonawcy w zakresie wykonania robót budowlanych i czynności bezpośrednio z nimi związanych w okolicznościach, o których mowa w pkt. 1 lit. c, d, lub g.
3) Zmiany wynagrodzenia, terminu zakończenia robót, sposobu wykonania lub zakresu robót w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, jeżeli zmiana ta wymaga zmiany umowy w tym zakresie.

§ 6
Zatrudnianie Podwykonawców
1. Wykonawca może powierzyć Podwykonawcy/Podwykonawcom, zwanym dalej Podwykonawcą wykonanie części zamówienia.
2. Wykonawca zapewni, aby w realizacji części zamówienia powierzonej Podwykonawcy uczestniczyły wyłącznie osoby posiadające niezbędne do wykonania umowy uprawnienia wymagane przepisami prawa. Za działania i zaniechania Podwykonawcy Wykonawca odpowiada jak za działania i zaniechania własne.
3. W trakcie realizacji zamówienia Wykonawca może wprowadzić Podwykonawcę, mimo że nie planował tego na etapie składania oferty, zmienić Podwykonawcę lub zrezygnować
z podwykonawstwa.

4. Wykonawca odpowiada za bezpieczeństwo robót wykonywanych przez Podwykonawców.

§ 7
Wynagrodzenie Wykonawcy

1. Strony określają wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy w kwocie __________ zł netto + __ % VAT = ___________złotych brutto. Słownie: _______________________________________________________________ zł brutto.
2. Wynagrodzenie Wykonawcy ma charakter ceny ryczałtowej, przez co należy rozumieć cenę,
o jakiej mowa w art. 632 § 1 Kodeksu cywilnego. W wynagrodzeniu określonym w ust. 1, mieszczą się wszelkie koszty wykonania przedmiotu Umowy, w tym między innymi koszty robót przygotowawczych, demontażowych, porządkowych, oznakowania i zagospodarowania placu budowy, utrzymania i likwidacji placu budowy, inwentaryzacji dokumentacji powykonawczej technicznej.
3. Wynagrodzenie ryczałtowe ma charakter stały i niezmienny z zastrzeżeniem postanowień § 5 Umowy.
4. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust.1 niniejszego paragrafu.
5. Rozliczenie pomiędzy stronami za wykonane roboty nastąpi w oparciu o fakturę częściową i fakturę końcową.
6. Podstawą wystawienia faktur będą odbiory częściowe i odbiór końcowy robót budowlanych potwierdzone protokołem odbioru robót.
7. Fakturowanie będzie następowało w 2 etapach.
8. Strony ustalają następujący harmonogram wystawiania faktur, zgodnie z umową Zamawiającego z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:
1) Faktura I częściowa po wybudowaniu hali magazynowej oraz budynku socjalno-biurowego wraz z infrastrukturą techniczną i ich odbiorze. Faktura będzie wystawiona na kwotę maksymalnie 80 % ceny ofertowej brutto, tj. _________________zł brutto,
2) Faktura II – końcowa wystawiona zostanie po wykonaniu całości robót pozostałych do wykonania . Faktura będzie wystawiona na pozostałą do zapłaty kwotę brutto, tj. __________________zł brutto.
9. Każda z faktur będzie płatna w terminie 3 dni po uzyskaniu przez Zamawiającego umownej części dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane będzie przedstawienie przez Wykonawcę dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych w części odpowiadającej tym robotom.
10. Wykonawca zgodnie z warunkiem opisanym w ust. 9 przedłoży Zamawiającemu najpóźniej na 5 dni przed terminem płatności faktury oświadczenia Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców o uregulowaniu wobec nich należności za wykonane roboty w terminie.
11. Wstrzymanie płatności należności z powodu braku oświadczeń Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców nie powoduje powstania opóźnienia po stronie Zamawiającego w zapłacie wynagrodzenia, przy czym bieg terminu do zapłaty rozpoczyna się od dnia otrzymania oświadczenia, jeżeli jego brak był jedyną podstawą wstrzymania płatności.
12. Płatność będzie dokonana przelewem na rachunek bankowy wskazany na fakturze VAT.
13. Nieprawidłowe wystawienie faktury powoduje ponowny bieg terminów płatności od daty dokonania korekty i przedłożeniu jej do siedziby Zamawiającego.
14. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 8
Odbiory robót

1. Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót:
1) Odbiór dokumentacji projektowej;
2) Odbiory robót zanikających lub ulegających zakryciu;
3) Odbiory częściowe robót;
4) Odbiór końcowy robót.
2. Zamawiający dokona odbioru prac pod warunkiem, że zostały wykonane należycie. Odmawia się odbioru w przypadku stwierdzenia wad istotnych.
3. Odbiory robót zanikających lub ulegających zakryciu dokonywane będą przez inspektora nadzoru z uwzględnieniem zapisów § 4 ust. 1 pkt. 3. Z czynności odbiorów sporządzane będą wpisy w dzienniku budowy i ewentualne niezbędne protokoły.
4. Gotowość do odbiorów, o których mowa w ust. 1 pkt. 1, 3 Wykonawca zgłasza pisemnie do Zamawiającego. Inspektor nadzoru pisemnie potwierdzi gotowość do odbioru robót w dzienniku budowy.
5. Zamawiający w terminie 7 dni od dnia zawiadomienia go o gotowości do odbioru częściowego i końcowego wyznaczy termin rozpoczęcia czynności odbiorowych na dzień przypadający nie później niż 7 dni od dnia przekazania Wykonawcy informacji o terminie odbioru.
6. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady i usterki, komisja wyznacza termin do ich usunięcia. Zamawiający uprawniony jest do odmowy dokonania odbioru wyłącznie w przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru istotnych braków, wad lub usterek, uniemożliwiających prawidłowe użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.
7. W przypadku dokonania przez Zamawiającego odbioru przedmiotu umowy ze stwierdzonymi wadami lub w przypadku stwierdzenia wad w okresie gwarancji lub rękojmi Zamawiający, może:
1) Żądać usunięcia wad, jeżeli nadają się do usunięcia, wyznaczając pisemnie Wykonawcy odpowiedni termin na ich usunięcie;
2) Obniżyć wynagrodzenie, jeżeli wady nie można usunąć lub gdy Wykonawca nie usunął wady
w wyznaczonym, uzasadnionym technologicznie terminie, a wady te są nieistotne;
3) Odstąpić od umowy, w części dotkniętej wadą, jeżeli wady usunąć nie można lub gdy Wykonawca nie usunął wady w wyznaczonym przez Zamawiającego, uzasadnionym technologicznie terminie, a wady są istotne.
8. W przypadku, gdy Wykonawca odmówi usunięcia wad lub nie usunie ich w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie lub z okoliczności wynika, że nie zdoła on usunąć wad w wyznaczonym terminie Zamawiający ma prawo zlecić usuniecie tych wad osobie trzeciej na koszt Wykonawcy. Zamawiający będzie dochodził od Wykonawcy zwrotu kosztów na zasadach ogólnych.
9. Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu niezakończenia robót lub nieprzeprowadzenia z wynikiem pozytywnym wszystkich wymaganych prób lub posiadania wad, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia tych wad lub dokonać odbioru warunkowego z podaniem terminu na usunięcie wad lub usterek. Po usunięciu usterek lub wad określonych w protokole warunkowym strony dokonają odbioru końcowego, bezwarunkowego.
10. Za datę wykonania przez Wykonawcę zobowiązania wynikającego z niniejszej umowy uznaje się datę odbioru końcowego robót bez wad istotnych, stwierdzoną w protokole odbioru końcowego.

§ 9
Kary umowne

1. Strony postanawiają, że w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania postanowień
niniejszej Umowy:
1) Zamawiający zapłaci Wykonawcy:
a) karę w wysokości 10 % wartości wynagrodzenia brutto za przedmiot umowy, za odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po jego stronie bądź za odstąpienie przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego.
2) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu:
a) karę za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy, jeśli opóźnienie nastąpi z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 0,5 % wartości wynagrodzenia brutto przysługującego za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy – za każdy dzień opóźnienia,
b) karę z opóźnienie w wykonaniu dokumentacji projektowej i uzyskaniu prawomocnego pozwolenia na budowę w wysokości 10 % ceny ofertowej, jeżeli Wykonawca zobowiązał się wykonać dokumentację wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę w terminie krótszym niż obligatoryjny i otrzymał za to dodatkowe punkty w kryteriach oceny ofert na etapie wyboru wykonawcy.
c) karę za opóźnienie w usunięciu wad lub usterek jeśli opóźnienie nastąpi z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – także w okresie rękojmi i gwarancji, licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad w wysokości 500 zł dziennie do dnia ich usunięcia,
d) karę w wysokości 10% wartości wynagrodzenia brutto za przedmiot umowy, w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
e) karę w wysokości 10% wartości wynagrodzenia brutto za przedmiot umowy, za odstąpienie od umowy, przez Wykonawcę,
f) karę w wysokości 0,2% wartości wynagrodzenia za przedmiot niniejszej umowy za każde nieprzedłożenie Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy o Podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,
2. Strony zachowują bez ograniczeń prawo do dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych.

§ 10
Odstąpienie od Umowy

1. Oprócz przypadków wymienionych w Kodeksie cywilnym stronom przysługuje umowne prawo odstąpienia od niniejszej Umowy w następujących sytuacjach:
1) Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od niniejszej umowy, gdy:
a) zostanie zgłoszony wniosek o ogłoszenie upadłości Wykonawcy (Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego o każdym pogorszeniu swojej sytuacji finansowej, uzasadniającej zgłoszenie wniosku o upadłość oraz o zgłoszeniu lub wpłynięciu wniosku o upadłość w terminie 7 dni od wystąpienia tych okoliczności) – w terminie 14 dni od powzięcia informacji o tym fakcie,
b) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, w zakresie uniemożliwiającym wykonywanie przedmiotu niniejszej Umowy – w terminie 14 dni od powzięcia przez Zamawiającego informacji o tym fakcie,
c) Wykonawca nie przystąpił do protokolarnego odbioru terenu budowy lub nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn w ciągu 7 dni od daty protokolarnego przekazania terenu budowy lub bez uzasadnionych przyczyn przerwał je na okres dłuższy niż 7 dni i nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie – w terminie 14 dni od upływu terminu wskazanego w wezwaniu,
d) Wykonawca z własnej winy przerwał realizację robót i przerwa ta spowodowała opóźnienie realizacji robót w stosunku do przyjętego harmonogramu o dłużej niż 15 dni – w terminie 14 dni od stwierdzenia przez Zamawiającego tej okoliczności,
e) Wykonawca nie posiada lub pomimo wezwania przez Zamawiającego nie przedkłada mu kopii dokumentu lub dokumentów potwierdzających, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej lub dowodu zapłaty za powyższe ubezpieczenie, o czym mowa w § 2 ust. 2 pkt 27) – w terminie 14 dni od odpowiednio stwierdzenia przez Zamawiającego tej okoliczności lub upływu terminu wskazanego w wezwaniu.
2) Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej umowy, jeżeli Zamawiający opóźnia termin przekazania placu budowy wraz z dziennikiem budowy o więcej niż 15 dni i pomimo dodatkowego wezwania nie dokonał tego przekazania w terminie 14 dni od upływu terminu wskazanego w dodatkowym wezwaniu.
2. Niezależnie od przyczyn określonych w ust. 1 pkt. 1, w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwa publicznego, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości
o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.
3. Odstąpienie od niniejszej umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
4. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają
następujące obowiązki szczegółowe:
1) W terminie 7 dni od daty odstąpienia od niniejszej umowy Wykonawca, przy udziale
Zamawiającego, sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia, Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z przyczyny której nastąpiło odstąpienie od niniejszej umowy;
2) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nieobjętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od niniejszej umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego. Wykaz sporządzony zostanie w celu ustalenia wysokości zapłaty Wykonawcy za materiały/ konstrukcje/ urządzenia ujęte w wykazie.
3) Wykonawca zgłosi do Zamawiającego wniosek o dokonanie odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od niniejszej umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca odpowiada;
4) Wykonawca najpóźniej w terminie 15 dni usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza dostarczone lub wzniesione przez Wykonawcę;
5) Zamawiający w razie odstąpienia od niniejszej umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do:
a) dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,
b) rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy, obiektów zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba że Wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie tych obiektów i urządzeń,
c) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy w ciągu 15 dni od daty podpisania przez strony niniejszej umowy protokołu inwentaryzacji robót w toku wg stanu na dzień odstąpienia.
5. Wykonanie umownego prawa odstąpienia wywiera skutki na dzień odstąpienia (ex nunc)
i ma zastosowanie jedynie do części robót budowlanych, które nie zostały jeszcze
wykonane.

§ 11
Gwarancja, rękojmia oraz kaucja gwarancyjna

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na przedmiot umowy na okres lat___ i na taki sam okres udziela mu rękojmi za wady. Bieg gwarancji i rękojmi rozpoczyna się od dnia podpisania bezwarunkowego protokołu końcowego odbioru robót.
2. Wykonawca w ramach gwarancji zobowiązuje się do usunięcia na własny koszt wad, które ujawnią się w okresie gwarancji, w szczególności poprzez dokonanie wymiany albo naprawy elementów dotkniętych wadami w terminach technicznie i organizacyjnie uzasadnionych ustalonych przez Zamawiającego. Okres gwarancji zostanie przedłużony o czas naprawy oraz o czas, w którym nie było możliwe korzystanie z przedmiotu umowy. Gdy usunięcie wad polegać będzie na ponownym wykonaniu przedmiotu umowy w całości lub części, wówczas na te roboty Wykonawca udziela nowej ___miesięcznej gwarancji. W takim przypadku termin gwarancji rozpoczyna się na nowo od daty odbioru poprawionego przedmiotu umowy.
3. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy od dnia podpisania bezwarunkowego protokołu końcowego odbioru robót.
4. W przypadku stwierdzenia usterek lub wad w okresie rękojmi lub gwarancji Zamawiający pisemnie zawiadomi o tym Wykonawcę. W terminie 7 dni od doręczenia pisma spisany zostanie protokół ustalający zaistniałe wady i usterki z udziałem obu stron.
5. W przypadku skorzystania z Zamawiającego z uprawnień wynikających z gwarancji Wykonawca będzie miał obowiązek, według żądania Zamawiającego bezpłatnie wymienić lub naprawić wadliwe elementy przedmiotu zamówienia, dokonać ich serwisu lub wykonać inne podobne czynności.
6. Zamawiającemu przysługuje prawo dokonania naprawy na koszt Wykonawcy, przez zatrudnienie własnych specjalistów albo podmiotu trzeciego – bez utraty praw wynikających
z rękojmi i gwarancji w przypadku, gdy Wykonawca:
1) Nie zgłosi się w celu protokolarnego stwierdzenia wad i usterek w terminie 7 dni od daty pisemnego zawiadomienia o wadzie lub usterce;
2) Nie usunie wad i usterek w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
7. Wszystkie reklamacje będą zgłaszane przez Zamawiającego niezwłocznie i potwierdzane pisemnie, najpóźniej jednak do dnia upływu okresu gwarancji w zakresie gwarancji oraz upływu okresu rękojmi w zakresie rękojmi.
8. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie gwarancji, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu gwarancji.
9. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Zamawiającego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy.
10. Strony przyjmują, że niniejsza umowa zastępuje dokumenty gwarancyjne. Wręczenie Zamawiającemu gwarancji producenta, która może zawierać postanowienia odmienne, nie zwalnia Wykonawcy z obowiązków wynikających z niniejszej umowy i udzielonej przez Wykonawcę gwarancji.
§ 12
Sposoby kontaktu pomiędzy stronami
1. Wszelką korespondencję strony będą kierować na następujące adresy:
a) Dla Zamawiającego – …………………………….

b) Dla Wykonawcy -…………………………………….
2. W sprawach bieżących strony będą kontaktować się również mailowo pod adresami:
c) ………………………….- Zamawiający
d) …………………………. – Wykonawca
e) ………………….. – kierownik budowy
f) ……………………… – inspektor nadzoru
3. Strony są zobowiązane informować się nawzajem o każdej zmianie adresów korespondencyjnych i adresów poczty elektronicznej wskazanej w ust. 1 i 2.

§ 13
Postanowienia końcowe
1. Ewentualne spory, jakie mogą powstać przy realizacji niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
2. Każda zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnego aneksu – pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem „Wytycznych”.
3. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Załączniki:
1. Harmonogram rzeczowo-finansowy robót
2. SIWZ
3. Oferta

Wykonawca Zamawiający

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………
(podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy,
w przypadku oferty wspólnej – podpis pełnomocnika wykonawców)
*Uzupełnienie kolumny ułatwi zamawiającemu analizę załączonych do oferty dokumentów i ich weryfikację z wykazem.

___________________________________________________________________________________________
Załącznik nr 7
Zamówienie współfinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

……………………………………..

Nazwa, adres lub pieczęć Wykonawcy

Oświadczenie wykonawcy
DOTYCZĄCE DYSPONOWANIA POTENCJAŁEM ZAWODOWYM

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Budowa hali magazynowej z zapleczem socjalno-biurowym, infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu – system zaprojektuj i wybuduj, składam oświadczenie, że zapewnię podczas realizacji zamówienia osobę/osoby, o jakich mowa w Rozdziale IV, pkt. 2. pkkt. 3)2).
.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy,
w przypadku oferty wspólnej – podpis pełnomocnika wykonawców)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *